Dokumenty

Dokumenty

Rozdział I Postanowienia ogólne

Paragraf 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania ogólnodostępnej placówki zwanej w dalszej części żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY AKADEMIA ROZWOJU „ZIELONA DRGA”.
 2. Żłobek może używać nazwy skróconej: ŻŁOBEK ZIELONA DROGA
 3. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 87-100 Toruń, Ostrołęcka 4-6
 4. Osobą prowadzącą żłobek jest: Monika Fladrowska, zamieszkała: 87-100 Toruń; ul. Fałata 92d/58

Paragraf 2

Żłobek działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz.367).
 4. Wpisu do rejestru Rejestr żłobków i klubów dziecięcych utworzonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457) oraz wykaz dziennych opiekunów miasta Toruń.
 5. Niniejszego statutu.

Paragraf 3

 1. Działalność żłobka finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w żłobku oraz subwencji otrzymywanej z gminy.
 2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.
 3. Żłobek może być miejscem nieodpłatnych praktyk opiekuńczych oraz miejscem realizacji działań na zasadach wolontariatu.

Rozdział II Cele i zadania żłobka

Paragraf 1

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

 1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;
 2. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 3. zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 4. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą;
 5. kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości;
 6. rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia;
 7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 8. tworzy warunki do wczesnej nauki,
 9. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku;
 10. zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

Paragraf 2

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka;
 3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 5. rozwijanie wrażliwości moralnej;
 6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej;
 9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

Paragraf 3

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka,
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

Paragraf 4

Żłobek zapewnia każdemu dziecku:

 • bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;
 • współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych;
 • diagnozowanie stanu rozwoju i w miarę potrzeb, wczesną interwencję specjalistów, poprzez współpracę z poradnią pedagogiczno – psychologiczną oraz zatrudnionymi specjalistami;
 • wymagane przepisami warunki bhp i ppoż.

Paragraf 5

 1. Opieka sprawowana w żłobku odbywa się:
  1. w atmosferze troski i akceptacji,
  2. w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, z uwzględnieniem panujących w żłobku warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych.

Rozdział III Organy żłobka i ich kompetencje

Paragraf 1

Organami żłobka są

 1. Dyrektor administracyjno-zarządczy – właściciel: MONIKA FLANDROWSKA zwana dalej Dyrektorem Administracyjnym;
 2. Dyrektor merytoryczny;
 3. Zespół pracowników merytorycznych – opiekunów.

Paragraf 2

 1. Do kompetencji Dyrektora Administracyjnego należy:
  • nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka;
  • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka;
  • zatrudnianie i zwalnianie dyrektora merytorycznego, opiekunów oraz kadry administracyjnej i obsługi;
  • stała współpraca z dyrektorem merytorycznym żłobka,
  • reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
  • zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku;
  • gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy, nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
  • współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
  • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka,
  • obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka,
  • ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej;
  • dokonywanie zmian w statucie żłobka.
 2. Dyrektor Administracyjny może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki w przypadku, kiedy nie ma możliwości rozwiązania umowy cywilnoprawnej zawartej z rodzicami/opiekunami w sytuacjach:
  • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
  • podważania dobrego imienia żłobka;
  • zagrażania bezpieczeństwu innych dzieci lub pracowników żłobka;
  • braku możliwości spełnienia przez żłobek oczekiwań rodziców;
  • zalegania ponad miesiąc z zapłatą za pobyt dziecka w żłobku;
  • nieobecności dziecka w żłobku trwającej ponad jeden miesiąc bez podania przyczyny.
 3. W sytuacji, kiedy umowa cywilno – prawna zostaje skutecznie rozwiązana, dyrektor nie podejmuje decyzji administracyjnej o skreśleniu dziecka z listy dzieci objętych opieką żłobkową. W momencie zakończenia obowiązywania umowy dziecko przestaje być objęte opieką żłobkową i ustaje stosunek administracyjny pomiędzy dzieckiem a żłobkiem.

Paragraf 3

Do kompetencji Dyrektora Merytorycznego  należy:

 1. kierowanie działalnością merytoryczną żłobka;
 2. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów );
 3. przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki;
 4. wspomaganie Dyrektora Administracyjnego w gromadzeniu informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy, oraz w nadzorze nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

Rozdział IV Organizacja placówki

Paragraf 1

 1. Żłobek Niepubliczny Akademii Zielona Droga jest placówką jednoodziałową zlokalizowaną w jednym budynku. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, mogą być uruchomione oddziały w innych budynkach.
 2. Żłobek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 12 miesięcy do 3 lat.
 3. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału żłobkowego nie może przekraczać 15 dzieci, a liczba zapisanych do oddziału może być zwiększona według potrzeb.
 4. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
 5. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.

Paragraf 2

 1. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.
 2. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych określa każdorazowo Dyrektor Administracyjny.
 3. Dzieci na wniosek rodziców, prawnych opiekunów mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.
 4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, a także od poniesienia przez rodziców / prawnych opiekunów / kosztów zajęć dodatkowych.
 5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Administracyjnego w porozumieniu z Dyrektorem Merytorycznym.
 6. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

Paragraf 3

Żłobek może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.

Paragraf 4

 1. Dzieci maja możliwość korzystania z terenu wokół budynku żłobka z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt na świeżym powietrzu na terenie lub poza terenem placówki.
 3. Placówka w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla dzieci.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie zapewniają ubiór dziecka umożliwiający aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
 5. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
 6. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

Paragraf 5

 1. Szczegółowa organizacja wychowania i opieki w danym roku oświatowym (01.09-31.08) jest zawarta w dokumentacji organizacyjnej placówki, która określa:
  • liczbę miejsc w placówce;
  • planowaną liczbę dzieci objętych opieką żłobkową;
  • liczbę dzieci zapisanych do żłobka;
  • liczbę oddziałów,
  • czas pracy oddziałów,
  • liczbę pracowników,
  • czas pracy pracowników.
 2. Dzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Merytorycznego w porozumieniu z Dyrektorem Administracyjnym.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, opiekunowie, którym powierzono opiekę nad oddziałem, ustalają dla niego szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Paragraf 6

Do realizacji celów statutowych placówka posiada:

 1. sale zajęć i salę wypoczynku z niezbędnym wyposażeniem;
 2. pomieszczenie biurowe;
 3. szatnię,
 4. pokój logopedy
 5. salkę pracy indywidualnej i terapeutycznej;
 6. pomieszczenia sanitarne;
 7. pomieszczenia techniczne.

Paragraf 7

 1. Żłobek funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem 2-tygodniowej przerwy w okresie wakacji letnich i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17:00 dla dzieci zapisanych na pobyt całodzienny.
 3. W przypadku przekroczenia pobytu dziecka w żłobku powyżej 15 minut (tj. po 17.15) bez zgody Dyrektora Administracyjnego naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 4. Terminy przerw w działalności żłobka ustala Dyrektor Administracyjny.

Paragraf 8

 1. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku, składająca się z opłaty stałej, opłaty za wyżywienie oraz opłaty za zajęcia dodatkowe określa Dyrektor Administracyjny.
 2. Opłata stała za żłobek nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 3. Opłata za pobyt dziecka w żłobku pobierana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Żłobek zapewnia wyżywienie dla dziecka, którego koszt liczony jest osobno poza opłatą stałą.
 5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej określa Dyrektor Administracyjny.
 6. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna opłata za wyżywienie za każdy dzień nieobecności w placówce, wówczas kiedy nieobecność zostanie zgłoszona w terminie i w sposób określony przez Dyrektora Administracyjnego.
 7. Odliczenia opłat za posiłki podlegające zwrotowi są sumowane na koniec każdego miesiąca i kwota ta jest odliczana w następnym miesiącu lub zwracana bezpośrednio rodzicom w przypadku rozwiązania umowy.
 8. Przy rejestracji dziecka pobierana jest opłata wpisowa, której wysokość ustala Dyrektor Administracyjny.
 9. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 10. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział V Nauczyciele, opiekunowie i pracownicy żłobka

Paragraf 1

 1. W żłobku są zatrudnieni nauczyciele, opiekunowie, pracownicy administracji i obsługi.
 2. Pracownicy są zatrudniani zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.
 3. Każdemu pracownikowi Dyrektor Administracyjny ustala przydział zadań. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień każdego pracownika ustala Dyrektor Administracyjny.
 4. Obowiązki te są zawarte w dokumencie zwanym „zakres obowiązków służbowych”. Podpisany przez dyrektora i pracownika dokument przechowywany jest w teczce akt osobowych pracownika.
 5. Zasady organizacji pracy pracowników określa regulamin pracy.
 6. Pracownicy placówki mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy.
 7. Placówka nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Paragraf 2

Pracownicy administracji i obsługi zapewniają:

 • sprawne funkcjonowanie placówki;
 • utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
 • współdziałanie z nauczycielkami i opiekunami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Paragraf 3

 1. Nauczyciele i opiekunowie zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciele i opiekunowie w szczególności:
 3. planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczą w oparciu o plan pracy opiekuńczo-wychowawczy, a dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci; jest on odpowiedzialny za jej jakość;
 4. zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 5. odpowiada za bezpieczeństwo (życie i zdrowie) powierzonych jego opiece dzieci, kształtując czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
 6. odpowiada za tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez: poznawanie indywidualnych możliwości dziecka i jego potrzeb, dostarczania bodźców wyzwalających aktywność dziecka;
 7. ma obowiązek współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczna, opiekę zdrowotną i inną;
 8. zobowiązany jest otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać ścisły kontakt z ich rodzicami/prawnymi opiekunami w celu:
  – poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
  – ustalenia form pomocy w celu ujednolicenia działań wychowawczych wobec dziecka,
  – włączenie ich w działalność placówki
 9. dba o swój warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń żłobka;
 10. prowadzi dokumentację przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej (dziennik, miesięczny plan pracy) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez Dyrektora Administracyjnego, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez Dyrektora i są związane z prawidłową organizacja pracy żłobka.

Paragraf 4

 1. Nauczyciel/opiekun ma prawo do:
  – ochrony zdrowia
  – korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
  – korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, zespołu pracowników merytorycznych, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
 2. Informacji na temat dziecka udziela nauczyciel/opiekun, tylko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

Paragraf 5

Każdy z pracowników zna i respektuje Konwencję Praw Dziecka oraz Kodeks Etyki Nauczyciela

Rozdział VI Wychowankowie żłobka

Paragraf 1

 1. Do placówki uczęszczają dzieci w wieku od 12 miesięcy do 3 lat
 2. Dzieci w placówce mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności:
  – akceptacji takim jakie jest;
  – spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
  – indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;\
  – aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
  – aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
  – zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
  – posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
  – badania i eksperymentowania;
  – doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa;
  – różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
  – snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”;
  – jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb;
  – zdrowego jedzenia.
 3. Dzieci mają obowiązek:
  – przestrzegać zawartych umów;
  – dbać i szanować swoją i cudzą własność;
  – dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;
  – nie krzywdzić siebie i innych;
  – nie urządzać niebezpiecznych zabaw;
  – nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie;
  – postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

Paragraf 2

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby upoważnione przez rodziców.
 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną, która w przypadku wątpliwości co do jej tożsamości może zostać wylegitymowana.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Szczegółowe zasadny przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki określa Regulamin.

Paragraf 3

 1. Warunkiem rozpatrzenia prośby o przyjęcie dziecka do placówki jest złożenie karty zgłoszenia dziecka. Karty zgłoszenia można składać przez cały rok. Karty zgłoszenia dziecka będą rozpatrywane w kolejności pojawiania się wolnych miejsc.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest podpisanie umowy cywilno-prawnej oraz wpłacenie wpisowego w kwocie i terminie ustalonym przez Dyrektora Administracyjnego.
 3. Złożenie karty zgłoszenia dziecka oraz wpisanie na listę chętnych/oczekujących nie jest równoznaczne z zagwarantowaniem przyjęcia dziecka do żłobka.
 4. W przypadku rezygnacji rodziców z usług świadczonych przez żłobek z przyczyn niedotyczących żłobka, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 5. Placówka przeprowadza rekrutację przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Podczas rekrutacji sporządza się: kartę zgłoszenia dziecka do żłobka, umowę o świadczenie usług opiekuńczo – edukacyjnych.
 6. Dyrektor Administracyjny zawiera z rodzicami umowę dotyczącą zasad świadczenia usługi opiekuńczo-wychowawczej do 31.08 roku następnego lub obecnego (w zależności od daty podpisania umowy), z możliwością przedłużenia jej na następny okres, tj. do 31.08 kolejnego roku.

Rozdział VII Rodzice wychowanków

Paragraf 1

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:|
  a/ przestrzeganie niniejszego statutu,
  b/ przestrzeganie zawartej ze żłobkiem umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług;
  c/ przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo oraz z godnie z obowiązującym Regulaminem przyprowadzania i odprowadzania dziecka;
  d/ przyprowadzanie do żłobka dziecka zdrowego (z wyłączeniem chorób przewlekłych, o których Rodzic poinformował Dyrektora Administracyjnego i co do których nie ma przeciwskazań przebywania dziecka w żłobku); jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie u dziecka np.: utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne oraz po nieobecności trwającej ponad 14 dni. Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka do żłobka do momentu ustania objawów.
  e/ terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku;
  f/ informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, w szczególności niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
  g/ współdziałanie z nauczycielami/opiekunami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju;
  h/ ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do żłobka od następstw nieszczęśliwego wypadku.
  i/ uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
  j/ na bieżąco informować nauczyciela/opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
  k/ śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
  l/ terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z Dyrektorem Administracyjnym;
  m/zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych oraz przebranie dziecka oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”;
  n/zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, smoczki, butelki , mleko modyfikowane jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka;
  o/odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka,
  p/z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników placówki.
 2. Rodzice mają prawo do:
  a/ znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w oddziale żłobkowym;
  b/uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
  c/wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu żłobek i sprawującemu nadzór opinii na temat pracy żłobka;
  d/uzyskiwania od opiekunów porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;
  e/otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka;
  f/ wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
  g/ udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych;
  h/ wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw, zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
  i/ zgłaszania Dyrektorowi/opiekunom własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka;
  j/ Współpraca rodziców ze żłobkiem odbywa się w następujących formach:zebrań grupowych;
  –>konsultacji i rozmów indywidualnych z nauczycielem/opiekunem;
  –>pedagogizacji rodziców;
  –>zajęć otwartych, wspólnych imprez połączonych z prezentacją umiejętności dzieci;
  –> spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, wycieczek turystycznych itp.;
  –> i innych.

Paragraf 2

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji bieżących oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w żłobku zgodnie z harmonogramem współpracy.

Paragraf 3

Rodzice za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy żłobka mogą otrzymać na zakończenie roku oświatowego list z podziękowaniami od Dyrektorów i Zespołu nauczycieli/opiekunów.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

Paragraf 1

 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności żłobka: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
 2. Statut nadaje żłobku organ prowadzący zwany Dyrektorem Administracyjnym. On też jest władny wprowadzać zmiany w jego treści.
 3. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom nie później niż na 3 dni przez wejściem w życie.
 4. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 5. udostępnienie Statutu przez Dyrektora Administracyjnego w biurze Dyrektora;
 6. opublikowanie na stronie internetowej żłobka (dla rodziców i innych osób zainteresowanych).

Paragraf 2

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

 

Organ prowadzący żłobek/dyrektor

Monika Fladrowska

Rozdział I Postanowienia ogólne

Paragraf 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania ogólnodostępnej placówki oświatowej zwanej w dalszej części przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA ROZWOJU „ZIELONA DRGA”.
 2. Przedszkole może używać nazwy skróconej: PRZEDSZKOLE ZIELONA DROGA.
 3. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: 87-100 Toruń, Ostrołęcka 4-6
 4. Osobą prowadzącą przedszkole jest: Monika Fladrowska, zamieszkała: 87-100 Toruń; ul. Fałata 92d/58

Paragraf 2

Przedszkole działa na podstawie :

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 26.06.1974r., Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)
 4. Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych.
 5. Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych miasta Toruń.
 6. Niniejszego statutu.

Paragraf 3

 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz subwencji otrzymywanej z gminy.
 2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.
 3. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych oraz miejscem realizacji działań na zasadach wolontariatu.

Paragraf 4

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Toruniu.
 2. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Rozdział II Cele i zadania przedszkola

Paragraf 1

Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze określone w ustawie prawo oświatowe oraz w przepisach prawnych wydawanych na jej podstawie.

Paragraf 2

Do głównych zadań statutowych przedszkola należy:

 • sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w placówce oraz zajęć organizowanych poza placówką;
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
 • rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;
 • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
 • umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych, wyrównawczych, konpensacyjno-korekcyjnych oraz w miarę możliwości organizacja zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju i wychowania dzieci;
 • prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego;
 • przygotowania dzieci do nauki w szkole.

Paragraf 3

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz może mieć formę:
  1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  2. porad i konsultacji,
  3. zajęć rozwijających uzdolnienia.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 7. Przedszkole może organizować w zależności od potrzeb oraz możliwości:
  1. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju;
  2. zajęcia rewalidacji indywidualnej;
  3. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 8. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Paragraf 4

Realizując powyższe zadania przedszkole:

 • rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów;
 • stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, do osiągania celów oraz podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • rozwija wrażliwość moralną dzieci, uczy odróżniania dobra i zła;
 • wspiera rozwój poczucia wartości i szacunku dla innych;
 • kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu;
 • zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi;
 • wspiera kreatywność dziecka;
 • rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnie i fantazję dzieci;
 • tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.

Paragraf 5

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku:

 • bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;
 • współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych;
 • diagnozowanie stanu rozwoju i w miarę potrzeb, wczesną interwencję specjalistów, poprzez współpracę z poradnią pedagogiczno – psychologiczną oraz zatrudnionymi specjalistami;
 • przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole;
 • wymagane przepisami warunki bhp i ppoż.

Paragraf 6

 1. Opieka sprawowana w przedszkolu odbywa się:
  1. w atmosferze akceptacji, która pozwala stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
  2. w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, z uwzględnieniem panujących w przedszkolu warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych.
 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w opracowywanych co roku planach pracy.

Rozdział III Organy przedszkola i ich kompetencje

Paragraf 1

Organami przedszkola są

 1. Organ prowadzący – właściciel: MONIKA FLANDROWSKA zwana dalej Dyrektorem Przedszkola;
 2. Dyrektor Pedagogiczny Przedszkola;
 3. Zespół Pedagogiczny.

Paragraf 2

 1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje Przedszkole na zewnątrz oraz jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników. Może udzielić pełnomocnictwa innej osobie fizycznej do reprezentowania Przedszkola na zewnątrz oraz kierowania bieżącą działalnością Przedszkola.
 2. Do kompetencji i zadań Dyrektora Przedszkola w szczególoności należy:
  • nadawanie statutu przedszkola i zapoznanie z nim pracowników i rodziców;
  • sprawowanie kontroli nad finansami przedszkola;
  • określanie czasu pracy oddziałów przedszkolnych;
  • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
  • dysponowanie środkami finansowymi Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  • kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
  • zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż;
  • stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich bezpieczeństwo;
  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • możliwość dokonywania zmian w statucie Przedszkola;
  • ustalanie wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do Przedszkola;
  • przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawę organizacji pracy w placówce;
  • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego;
  • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej dotyczącej nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • współdziała z rodzicami, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola oraz instytucjami lokalnego środowiska.
 3. Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki w przypadku, kiedy nie ma możliwości rozwiązania umowy cywilnoprawnej zawartej z rodzicami/opiekunami w sytuacjach:
  • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu
  • podważania dobrego imienia przedszkola;
  • zagrażania bezpieczeństwu innych dzieci lub pracowników przedszkola;
  • braku możliwości spełnienia przez przedszkole oczekiwań rodziców;
  • zalegania ponad miesiąc z zapłatą za pobyt dziecka w przedszkolu;
  • nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej ponad jeden miesiąc bez podania przyczyny.
 4. W sytuacji, kiedy umowa cywilno – prawna zostaje skutecznie rozwiązana, dyrektor nie podejmuje decyzji administracyjnej o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków. W momencie zakończenia obowiązywania umowy dziecko przestaje być równocześnie przedszkolakiem i ustaje stosunek administracyjny pomiędzy dzieckiem a przedszkolem.

Paragraf 3

Do kompetencji Dyrektora Pedagogicznego Przedszkola należy:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • koordynowanie opieki nad dziećmi,
 • współpraca z rodzicami.

zgodnie z obowiązującymi dla placówki niepublicznej przepisami prawa oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz organów pełniących nadzór pedagogiczny nad placówką

Paragraf 4

 1. W przedszkolu funkcjonuje Zespół Pedagogiczny.
 2. W skład Zespołu Pedagogicznego wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele, Dyrektor Przedszkola i Dyrektor Pedagogiczny.
 3. Zespół Pedagogiczny może spotykać się na wspólnych zebraniach i omawiać sprawy dotyczące wychowanków i bieżącej działalności przedszkola.
 4. Spotkania Zespołu Pedagogicznego zwołuje Dyrektor Przedszkola lub inny członek zespołu po wcześniejszej akceptacji Dyrektora Przedszkola. Zwołujący spotkanie jest zobowiązany powiadomić wszystkich członków Zespołu Pedagogicznego o planowanym spotkaniu wykorzystując dostępne środki np. e-mailem, sms lub pisemnie.
 5. Ze spotkań Zespołu Pedagogicznego sporządzane są notatki, które przechowywane są przez jeden rok i po tym czasie podlegają likwidacji.

Rozdział IV Organizacja placówki

Paragraf 1

 1. Przedszkole Niepubliczne Akademii Zielona Droga jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, mogą być uruchomione oddziały w innych budynkach.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 20 dzieci, a liczba zapisanych do oddziału może być zwiększona według potrzeb.
 4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, który współpracuje z nauczycielem zmieniającym oraz innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w oddziale.
 5. Praca psychodydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Paragraf 2

 1. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.
 2. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych określa każdorazowo Dyrektor Przedszkola.
 3. Dzieci na wniosek rodziców, prawnych opiekunów mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.
 4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, a także od poniesienia przez rodziców / prawnych opiekunów / kosztów zajęć dodatkowych.
 5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Przedszkola.
 6. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

Paragraf 3

Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.

Paragraf 4

 1. Dzieci maja możliwość korzystania z terenu wokół budynku przedszkola z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt na świeżym powietrzu na terenie lub poza terenem placówki.
 3. Placówka w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie zapewniają ubiór dziecka umożliwiający aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
 5. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
 6. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

Paragraf 5

 1. Szczegółowa organizacja wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest zawarta w dokumentacji organizacyjnej placówki, która określa:
  • liczbę miejsc w placówce;
  • planowaną liczbę wychowanków przedszkola;
  • liczbę dzieci zapisanych do przedszkola;
  • liczbę oddziałów,
  • czas pracy oddziałów,
  • liczbę pracowników,
  • czas pracy pracowników.
 2. Dzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla niego szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Paragraf 6

Do realizacji celów statutowych placówka posiada:

 1. sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem;
 2. pomieszczenie biurowe;
 3. szatnię,
 4. pokój logopedy
 5. salkę pracy indywidualnej i terapeutycznej;
 6. pomieszczenia sanitarne;
 7. pomieszczenia techniczne.

Paragraf 7

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem 2-tygodniowej przerwy w okresie wakacji letnich i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17:00 dla dzieci zapisanych na pobyt całodzienny.
 3. W przypadku przekroczenia pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 15 minut (tj. po 17.15) bez zgody Dyrektora placówki naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 4. Terminy przerw w działalności przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.
 5. W sytuacjach uzasadnionych dzieci mogą tworzyć grupę łączoną z dziećmi z innych grup.
 6. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym ustala Dyrektor Przedszkola.

Paragraf 7

 1. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, składająca się z opłaty stałej, opłaty za wyżywienie oraz opłaty za zajęcia dodatkowe określa Dyrektor Przedszkola.
 2. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dziecka, którego koszt liczony jest osobno poza opłatą stałą.
 5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej określa Dyrektor Przedszkola.
 6. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna opłata za wyżywienie za każdy dzień nieobecności w placówce, wówczas kiedy nieobecność zostanie zgłoszona w terminie i w sposób określony przez Dyrektora Przedszkola.
 7. Odliczenia opłat za posiłki podlegające zwrotowi są sumowane na koniec każdego miesiąca i kwota ta jest odliczana w następnym miesiącu lub zwracana bezpośrednio rodzicom w przypadku rozwiązania umowy.
 8. Przy rejestracji dziecka pobierana jest opłata wpisowa, której wysokość ustala Dyrektor Przedszkola.
 9. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 10. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział V Nauczyciele i pracownicy przedszkola

Paragraf 1

 1. W przedszkolu są zatrudnieni nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.
 2. Pracownicy są zatrudniani zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.
 3. Każdemu pracownikowi Dyrektor Przedszkola ustala przydział zadań. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień każdego pracownika ustala Dyrektor Przedszkola.
 4. Obowiązki te są zawarte w dokumencie zwanym „zakres obowiązków służbowych”. Podpisany przez dyrektora i pracownika dokument przechowywany jest w teczce akt osobowych pracownika.
 5. Zasady organizacji pracy pracowników określa regulamin pracy.
 6. Pracownicy placówki mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy.
 7. Placówka nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Paragraf 2

Pracownicy administracji i obsługi zapewniają:

 • sprawne funkcjonowanie placówki;
 • utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
 • współdziałanie z nauczycielkami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Paragraf 3

 1. Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyn3ki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

Paragraf 4

 1. Nauczyciel ma prawo do:
 2. tworzenia i realizowania autorskich programów, za zgodą Dyrektora;
 3. decydowania o środkach dydaktycznych takich jak karty pracy i stosowanych metodach oraz środkach dydaktycznych;
 4. korzystania z merytorycznej i metodycznej pomocy Dyrektora Pedagogicznego, kadry pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.
 5. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują indywidualny kontakt z rodzicami w celu:
 6. poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci;
 7. udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych;
 8. udzielania informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 9. włączania rodziców w działalność przedszkola.
 10. Informacji na temat dziecka udziela nauczyciel, tylko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

Paragraf 5

Każdy z pracowników zna i respektuje Konwencję Praw Dziecka oraz Kodeks Etyki Nauczyciela

Rozdział VI Wychowankowie przedszkola

Paragraf 1

 1. Do placówki uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 2. Dzieci w placówce mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności:
  akceptacji takim jakie jest;
  spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
  indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
  aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
  zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
  posiadania osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
  badania i eksperymentowania;
  doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa;
  różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
  snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „na rozkaz”;
  jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb;
  zdrowego jedzenia.
 3. Dzieci mają obowiązek:
  przestrzegać zawartych umów;
  dbać i szanować swoją i cudzą własność;
  dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;
  nie krzywdzić siebie i innych;
  nie urządzać niebezpiecznych zabaw;
  nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie;
  postępować z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (kultura bycia).

Paragraf 2

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby upoważnione przez rodziców.
 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną, która w przypadku wątpliwości co do jej tożsamości może zostać wylegitymowana.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. Szczegółowe zasadny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola określa Regulamin.

Paragraf 3

 1. Warunkiem rozpatrzenia prośby o przyjęcie dziecka do przedszkola jest złożenie karty zgłoszenia dziecka. Karty zgłoszenia można składać przez cały rok. Karty zgłoszenia dziecka będą rozpatrywane w kolejności pojawiania się wolnych miejsc.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy cywilno-prawnej oraz wpłacenie wpisowego w kwocie i terminie ustalonym przez Dyrektora.
 3. Złożenie karty zgłoszenia dziecka oraz wpisanie na listę chętnych/oczekujących nie jest równoznaczne z zagwarantowaniem przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. W przypadku rezygnacji rodziców z usług świadczonych przez przedszkole z przyczyn niedotyczących przedszkola, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 5. Placówka przeprowadza rekrutację przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Podczas rekrutacji sporządza się: kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, umowę o świadczenie usług opiekuńczo – edukacyjnych.
 6. Dyrektor przedszkola zawiera z rodzicami umowę dotyczącą zasad świadczenia usługi edukacyjnej do 31.08 roku następnego lub obecnego (w zależności od daty podpisania umowy), z możliwością przedłużenia jej na następny okres, tj. do 31.08 kolejnego roku.

Rodzice wychowanków

Paragraf 1

 • Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 1. przestrzeganie niniejszego statutu,
 2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo oraz z godnie z obowiązującym Regulaminem przyprowadzania i odprowadzania dziecka;
 3. przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego (z wyłączeniem chorób przewlekłych, o których Rodzic poinformował Dyrektora Przedszkola i co do których nie ma przeciwskazań przebywania dziecka w przedszkolu);
 4. terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu;
 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, w szczególności niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 6. współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju;
 7. ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do przedszkola od następstw nieszczęśliwego wypadku.
 • Rodzice mają prawo do:
 1. zapoznania się z planem działań edukacyjnych na dany rok szkolny oraz planem pracy w danym oddziale;
 2. rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń dziecka;
 3. porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w zakresie doboru metod udzielania dziecku pomocy;
 4. przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola;
 5. przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora;
 • Współpraca rodziców z przedszkolem odbywa się w następujących formach:
 1. zebrań grupowych;
 2. konsultacji i rozmów indywidualnych z Dyrektorem Przedszkola, Dyrektorem Pedagogicznym lub nauczycielem;
 3. pedagogizacji rodziców;
 4. kącików dla rodziców;
 5. zajęć otwartych, wspólnych imprez połączonych z prezentacją umiejętności dzieci;
 6. spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, wycieczek turystycznych itp.;
 7. i innych.

Paragraf 2

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji bieżących oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu zgodnie z harmonogramem współpracy.

Paragraf 3

Rodzice za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list z podziękowaniami od Dyrektora Przedszkola i Zespołu Pedagogicznego.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

Paragraf 1

 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
 2. Statut nadaje przedszkolu organ prowadzący zwany Dyrektorem Przedszkola. On też jest władny wprowadzać zmiany w jego treści.
 3. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom nie później niż na 3 dni przez wejściem w życie.
 4. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 5. udostępnienie Statutu przez Dyrektora Przedszkola w biurze Dyrektora;
 6. opublikowanie na stronie internetowej przedszkola (dla rodziców i innych osób zainteresowanych).

Paragraf 2

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

 

 

Organ prowadzący przedszkole/dyrektor

Monika Fladrowska